Spring naar content

Over de SMD

Bij De SMD vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Daarom ondersteunen, stimuleren en helpen we jongeren, volwassenen, senioren en gezinnen die even vastlopen in het leven of die op zoek zijn naar contact, een goede dagbesteding of hulp bij levensvraagstukken.

De SMD verbindt mensen met elkaar. Onze professionals werken vanuit hun vakmanschap nauw samen met bijvoorbeeld buurtinitiatieven, vrijwilligers, scholen en zorginstellingen. Samen vinden we oplossingen voor de hulpvragen van inwoners. We hebben een onafhankelijke, snelle en passende aanpak. Onze professionals staan midden in de in de samenleving, zien ontwikkelingen en trends en kunnen snel inspelen op wat nodig is. We werken daarbij nauw samen met de gemeenten en andere zorgaanbieders in de regio Zaanstreek-Waterland.

De professionals van De SMD zijn vasthoudend, daadkrachtig en goed in wat ze doen. Ze brengen mensen weer in beweging en versterken hun eigen kracht en die van hun omgeving.

We bieden een breed dienstenpakket aan en zijn actief in regio’s van Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam.

Kwaliteit

De SMD beschikt over een ISO-certificering. De kwaliteit van het werk moet toetsbaar en aantoonbaar zijn. Wij werken met de kwaliteitsnormen van ISO 9001-2015. Wij stellen de inwoner centraal en werken middels de Plan-Do-Check-Act(PDCA)-methode voortdurend aan de verbetering van de hulp- en dienstverlening.

Ons Dienstenaanbod

Iedereen maakt in zijn leven wel eens een ingrijpende gebeurtenis mee of loopt tegen bepaalde problemen aan. Vaak helpt het om hier over te praten met familie, vrienden of buren. Maar soms kom je er zelf niet goed uit. Heb je vragen over werk, opvoeding, ouder worden, contacten met anderen of problemen met instanties? Neem dan contact op met ons op.

Onze maatschappelijk werkers leren je hoe je kunt omgaan met problemen en verdriet. Ze gaan met je in gesprek en zoeken samen met jou naar een passende oplossing voor je vragen of problemen. Soms kiezen ze voor een individuele aanpak, soms voor een oplossing in groepsverband. Je kunt bij onze maatschappelijk werkers terecht met vragen over:

 • Partner- en familierelaties
 • Echtscheiding
 • Assertiviteit
 • Ouderschap en opvoedingsvraagstukken
 • Rouwverwerking
 • Somberheid, eenzaamheid, depressiviteit
 • Overbelasting
 • Problemen op het werk
 • Geweldservaringen, huiselijk geweld
 • Financiën
 • Vriendschap 

Schoolmaatschappelijk werk van de SMD richt zich op schoolgaande kinderen die problemen hebben die te maken hebben met de gezin- of opvoedsituatie. Deze problemen zijn vaak van invloed op de schoolprestaties van het kind. De schoolmaatschappelijk werker werkt nauw samen met de zorgcoördinator van de school, de betrokken leerkrachten en de ouders en het kind.

Primair onderwijs – Als een leerkracht het vermoeden heeft dat een leerling last heeft van een probleem gaat hij of zij hier altijd over in gesprek met de leerling. Wanneer het probleem te maken heeft met de thuissituatie zal de leerkracht ook in gesprek gaan met de ouders of opvoeders. En andersom kunnen ouders/ opvoeders ook altijd in gesprek gaan met een leerkracht wanneer ze zich zorgen maken over het kind.

Wanneer er meer aan de hand is kunnen zowel de leerkracht, als de ouders/opvoeders, de zorgcoördinator of het kind zelf altijd in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker. Soms kan het zijn dat er nog meer disciplines nodig zijn om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is. In dat geval wordt een leerling besproken in het zorgoverleg van de school. De schoolmaatschappelijk werker sluit ook aan bij dit zorgoverleg zodat hij of zij mee kan denken over een oplossing. Het kan bijvoorbeeld gaan om (lichte) opvoedondersteuning, ondersteuning op sociaal emotioneel vlak of het vinden van passende ondersteuning voor het kind en de opvoeders.

In sommige gemeenten biedt de SMD ook sociale vaardigheidstrainingen aan voor kinderen vanaf groep 3 en sociale vaardigheidstraining plus voor kinderen van groep 8. De schoolmaatschappelijk werker kan verstellen wat de mogelijkheden zijn per gemeente.

Voorgezet onderwijs – Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen met hun problemen terecht bij schoolmaatschappelijk werk. Ze kunnen zelf een gesprek aanvragen met de schoolmaatschappelijk werker, maar ook de docent kan een gesprek aanvragen als er een vermoeden is van eventuele problemen die de schoolcarrière belemmeren. De schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met de leerling naar een goede oplossing voor het probleem en werkt hiervoor nauw samen met het kind, de ouders/ opvoeders en professionals binnen en buiten de school, zodat een leerling optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, dan zorgt de schoolmaatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na doorverwijzing houdt de schoolmaatschappelijk werker contact met leerling, school en hulpverlening.

 

Heb je vragen of problemen op sociaal juridisch gebied? De sociaal raadslieden van De SMD geven je advies, informatie en ondersteunen je bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures.

De sociaal raadslieden van De SMD brengen samen met jou de hulpvraag in kaart en bekijken dan welke oplossing voor jou passend is. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag kiezen ze voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Je kunt bij onze sociaal raadslieden terecht met vragen of problemen op het gebied van:

 • Werk en inkomen
 • Uitkeringen en voorzieningen
 • Belasting en toeslagen
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
 • Huisvesting
 • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

Voel je je eenzaam, heb je weinig sociale contacten? Of heb je soms last van psychische problemen of lichamelijke klachten en maak je moeilijk contact met anderen? Dan kun je terecht bij De SMD voor mentorwerk of een sociaal maatje.

De SMD koppelt je voor een bepaalde periode aan een vrijwilliger die je helpt bij het maken en onderhouden van sociale contacten en die samen met jou leuke activiteiten onderneemt. De SMD probeert een vrijwilliger te vinden die goed aansluit bij jouw wensen en interesses. Een keer in de twee weken spreken jullie samen af om dingen te doen, zoals bijvoorbeeld samen naar de markt gaan, wandelen, sporten, een praatje thuis of koken.  Je hebt geen indicatie nodig om gebruik te maken van de inzet van mentorwerk of een sociaal maatje.

Heb je hulp of ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij het aanvragen van een voorziening? Of vind je het prettig dat er iemand meegaat naar de gemeente of een andere instantie? Maak dan gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuning van de SMD.

Met vakmanschap en lef staan wij naast jou. Een snelle en passende aanpak waarin jouw belang voorop staat. De medewerker van de SMD maakt voor jou het verschil, door te luisteren, te ondersteunen, realistisch te zijn over jouw mogelijkheden en met jou samen te werken. Dit kan zijn door het formuleren van jouw hulpvraag of door jou informatie te geven over jouw mogelijkheden en rechten als cliënt. Onze medewerker geeft jou inzicht en zorgt ervoor dat jouw positie wordt versterkt. Inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuning van een medewerker van de SMD is gratis.

Iedere gemeente biedt Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De SMD biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeenten in West-Friesland en Edam-Volendam. Voor overige gemeenten kan je voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.

Mantelzorgers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Ze helpen anderen om hun zelfredzaamheid te vergroten en ze zorgen voor hun naaste. Maar mantelzorg is ook zwaar. Het is belangrijk dat mantelzorgers ook tijd nemen voor zichzelf en tips krijgen om het zichzelf gemakkelijker te maken. De SMD ondersteunt mantelzorgers in de zorg voor hun naaste. Lees hier meer over wat mantelzorg is en wat we allemaal voor mantelzorgers kunnen doen.

Het jongerenwerk van De SMD is er voor kwetsbare jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Onze jongerenwerkers ondersteunen jongeren naar een goede plek in de maatschappij en tegelijkertijd richten we ons op preventie om zo te voorkomen dat jongeren kwetsbaar worden. 

Onze jongerenwerkers zijn actief op straat aanwezig rondom plekken waar jongeren samenkomen. Ze spreken jongeren bij hangplekken aan op ongewenst gedrag. In veel gemeenten werken we nauw samen met de gemeente, politie en het jongerenwerk om overlast van jeugdgroepen op straat te verminderen en te voorkomen. Sommige jongeren hebben soms hulp of een duwtje in de rug nodig. De jongerenwerker begeleidt hen ook naar school, werk of hulpverlening.

Het jongerenwerk stimuleert jongeren ook zelf initiatief te nemen en moedigt ze aan om leuke activiteiten voor leeftijdsgenoten te organiseren of iets voor hun buurt. Zo kunnen ze leuke ideeën voor een activiteit, evenement of project bij het jongerenwerk inbrengen en de jongerenwerker zal ze dan ondersteunen bij het realiseren van het project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voetbaltoernooi, feest of buitenactiviteit.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is een vorm van mantelzorgondersteuning in de laatste levensfase. Een VPTZ-vrijwilliger van de SMD komt aan huis, maar kan ook ingezet worden binnen (zorg) instellingen. Hij of zij biedt tijd, rust, een luisterend oor, aandacht en (emotionele) ondersteuning aan cliënt en mantelzorger.

Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een onzekere periode aan. Voor de mantelzorger wordt de zorg over het algemeen intensiever ondanks de betrokkenheid van de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een vorm van mantelzorgondersteuning in deze laatste levensfase. Als een naaste thuis wil sterven, weet de mantelzorger dat hij/zij er niet alleen voor staat.

De vrijwilligers zijn allemaal opgeleid voor deze taak en weten snel een vertrouwde band te scheppen met cliënt en mantelzorger. De mantelzorger kan, wetend dat de zorg voor hun naaste in goede handen is, even op adem komen of een boodschap doen. Zo kan de mantelzorger de zorg langer volhouden.

Vrijwilligers voeren geen medische en huishoudelijke taken uit.

Informatie

Wilt u meer weten over de Vrijwilligers Terminale Palliatieve Zorg (VTPZ) dan kunt u contact opnemen met: Wendy Sas, coördinator, via w.sas@desmd.nl of 075-21 04 332.

U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met de coördinator VPTZ. In het kennismakingsgesprek kunt u uw wensen, mogelijkheden en behoeften bespreken. De coördinator zoekt een vrijwilliger die past bij uw persoonlijke situatie. De inzet van een VPTZ-vrijwilliger is kosteloos.

In veel gemeenten vind je een (Sociaal) Wijkteam. Je kan zo dichtbij terecht met vragen of problemen op het gebied welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, financiële problemen, mantelzorg en problemen in het sociale leven, als eenzaamheid.

Bij sommige vragen kan je wellicht zelf al tot een goede oplossing komen. Misschien is het bijvoorbeeld mogelijk dat je geholpen kan worden door mensen uit jouw directe omgeving. Zaankanters maken steeds meer gebruik van de website van Zaankantersvoorelkaar.nl, waar je als buurt- en stadsgenoten dingen voor elkaar kunt doen. En in bijvoorbeeld Edam-Volendam kan je kijken op Edamvolendamvoorelkaar.nl.

Kom je er niet uit met een vraag of probleem of heb je professionele hulp nodig, ga dan naar het Sociaal Wijkteam in jouw buurt. Samen wordt dan gekeken hoe jouw vraag het beste kan worden beantwoord: het wijkteam helpt je op weg om zelf een oplossing te vinden, door inschakeling van mensen uit jouw directe omgeving of andere vrijwilligers. En als dat niet lukt, zorgt het wijkteam voor professionele ondersteuning op maat. Dat gebeurt dan samen met één contactpersoon, op basis van één plan voor jou en jouw familie.

Klik op de link hieronder voor de website en de contactgegevens van jouw dichtstbijzijnde Sociaal Wijkteam in Zaanstad.

De SMD is werkzaam in sociaal wijkteams in Zaanstad.

Zaankanters voor Elkaar is de sociale marktplaats voor en door bewoners. Het draait om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen of elkaar kunt vragen. Veel mensen willen elkaar best eens helpen of kunnen zelf hulp van een ander gebruiken. Het gaat om een klusje zoals de hond uitlaten en kleine klusjes in huis tot gezellig samen eten en soms een paar boodschappen meenemen. 

Ook met vragen over vrijwilligerswerk kunnen Zaanse inwoners terecht bij Zaankanters voor Elkaar. Daar wordt vraag en aanbod snel en gemakkelijk aan elkaar gekoppeld. Maatschappelijke organisaties plaatsen op www.zaankantersvoorelkaar.nl eenvoudig hun vrijwilligersvacatures en komen zo gemakkelijk in contact met geïnteresseerde vrijwilligers.

Meedoen is eenvoudig. Kijk voor meer informatie op Zaankanters voor Elkaar.nl 

Vrijwilligersschool – In de Vrijwilligersschool van Zaankanters voor Elkaar vind je het cursusaanbod voor vrijwilligers. Dit aanbod is zowel van Zaankanters voor Elkaar als van andere aanbieders. Heb jij een interessant aanbod voor vrijwilligers? Plaats dit dan ook in de vrijwilligersschool.